På dybt vand: En redningskrans blev kastet, men uden land i sigte

Michael Andersen, MA57 Consulting. Tidl. direktør for Team Danmark.

Michael Andersen.

For to uger siden blev jeg meget overrasket over, at Team Danmark fremsendte ”Redegørelse til Kulturministeren om DR-dokumentaren: Svømmestjerner – under overfladen” uden forudgående kontakt eller dialog med undertegnede, som var eliteidrætsinstitutionens direktør i perioden 1.9.2006 – 17.12.2014. Direktøren er nemlig Team Danmarks øverste administrative ansvarlige i.f.t. Lov om eliteidræt. Meget hurtigt – som et ”startspring i svømning” – forsvandt min overraskelse: Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen er nemlig også næstformand i Team Danmarks bestyrelse, udpeget af DIF og beskikket af Kulturministeren.

Det er et faktum, at min viden om og erfaringer med Dansk Svømmeunions politiske, administrative og sportslige ledelse – tidl. formand for DS’ eliteudvalg Lars Jørgensen (i dag formand for DS), direktør Pia Holmen og sportschef Lars Sørensen – er både omfattende og indgående, idet alle tre var gennemgående nøglepersoner i samarbejdet mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion i perioden 2006-2012.

Det var også i samme periode, at Mark Reagan (2004-2008) og Paulus Wildeboer (2009-2012) var ansat som cheftrænere af Dansk Svømmeunion med reference til DS’ direktør og sportschef. Jeg kom bl.a. i forbindelse med VM 2007 (Melbourne), OL 2008 (Beijing), VM 2009 (Rom), VM 2011 (Shanghai) og OL 2012 (London) helt tæt på både Reagan og Wildeboer: To meget forskellige, men begge autoritære træner-profiler med stor karisma. Og i lighed som andre internationale træner-kapaciteter: Mennesker med ”stærke” og ”svage” sider.

En af de største svagheder hos både Reagan og Wildeboer var efter min opfattelse, at de var meget forbeholdne og skeptiske overfor at samarbejde med sportspsykologer – også fra Team Danmark. Både Reagan og Wildeboers største fokus, i såvel den daglige træning som ved internationale mesterskaber, lå på fysiske, biomekaniske, tekniske og taktiske områder af international svømning. Og på disse områder var de begge internationale top-kapaciteter.

Derudover oplevede jeg, sammen med Team Danmarks medarbejdere, at både Reagan og Wildeboer havde store udviklingspotentialer i forhold til mentale og sociale områder af elitesvømning samt et meget begrænset kendskab til dansk idrætskultur. Men den største udfordring var efter min mening egentligt, at de to cheftrænere – ikke formelt – men set retrospektivt reelt var deres egen chef i Dansk Svømmeunion. Det har DR-dokumentaren og de opfølgende historier fra elitesvømmere, både i DR og skrevne medier, slået fast med syvtommersøm.

Team Danmarks redegørelse til Kulturministeren (1.5.2019) er lang – meget lang, men kvaliteten af redegørelsen er efter min mening omvendt proportional med længden. Redegørelsen har nogle altafgørende udeladelser, bl.a. i forhold til kompetence-, ansvars- og rollefordelingen mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Få dage efter afleveringen gav Kulturminister Mette Bock udtryk for præcis samme opfattelse som min.

Resultatet blev, at DIF og Team Danmark i dialog med Kulturministeriet – og ikke mindst efter en massiv medieomtale – valgte at gennemføre en uvildig undersøgelse om bl.a. de seneste ugers beretninger om mistrivsel og spiseforstyrrelser blandt tidligere og nuværende danske landsholdssvømmere. Undersøgelsen skal også kortlægge de faktuelle sider af sagen, herunder håndtering hos Dansk Svømmeunion og dels se nærmere på kulturen i dansk svømning.

Det er meget positivt, at der udarbejdes en uvildig undersøgelse. Men jeg havde klart foretrukket, at Kulturministeriet havde ansvaret for den uvildige undersøgelse. Jeg ser imidlertid med sindsro frem til åbent og ærligt at besvare alle spørgsmål – skriftligt.

Lov om eliteidræt fastslår, at ”… Team Danmark er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DIF’s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved 12 lovbundne opgaver”.

Operationalisering af Lov om eliteidræt sker igennem Team Danmarks støttekoncept, som over en 4-årig periode beskriver hvilke forbund, som kan opnå økonomisk støtte og serviceydelser (læge, fysioterapeut, diætist, sportspsykolog etc.) fra Team Danmark. Ligeledes beskriver støttekonceptet, hvilke kriterier som er afgørende for, at de enkelte forbund kan opnå økonomisk støtte og serviceydelser, fordelt på forskellige kategorier. Dansk Svømmeunion har siden 2004 været ”Verdensklasseforbund” med et årligt støttebeløb fra Team Danmark på 6-8 mio. kr.

Samarbejdet mellem Team Danmark og de enkelte forbund – også Dansk Svømmeunion – er fastlagt i en 4-årig samarbejdsaftale, som beskriver de to parters rettigheder og pligter overfor hinanden. Kontrakten er gældende for hele perioden og igennem regelmæssig dialog og møder fastlægges målsætninger, aktiviteter i forhold til træning og konkurrence, økonomi, omfang og indhold af serviceydelser hvert år. Endelig fastlægger Team Danmarks støttekoncept også kompetence-, ansvars- og rollefordeling på forskellige niveauer i samarbejdet.

Det fremgår af de tre samarbejdsaftaler mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion (2005-2008, 2009-2012 og 2013-2016), at styregruppen, som består af Team Danmarks direktør og TD-konsulent, DS’ politiske, administrative og sportslige ledelse, ” … er det overordnede organ for samarbejdet mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion.

Styregruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde. Styregruppen mødes som udgangspunkt en gang om året. Derudover skal ” …en arbejdsgruppe, som består af sportschef, landstræner(e), Team Danmark-konsulent og øvrige relevante aktører, udarbejde indstillinger til styregruppen. Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence til at varetage det daglige elitearbejde inden for de rammer, der er aftalt i styregruppen. Arbejdsgruppen kommunikerer og mødes regelmæssigt og følger op på udviklingsaftaler og afledte beslutningsnotater”.

Endelig betones det, at ”… sportschefen/landstræneren drager omsorg for udarbejdelse af et kortfattet notat over arbejdsgruppens forhandling og beslutninger. Notatet fremsendes til styregruppen til orientering”. Dette ansvar er helt afgørende i den aktuelle sag.

Jeg har efter DR-dokumentaren gennemgået samtlige mødereferater i perioden 2006-2014 og må desværre konstatere at Dansk Svømmeunion i flere tilfælde har overtrådt samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion.

Det er sket ved, at Dansk Svømmeunions ledelse ikke på styregruppemøder har informeret Team Danmark om konkrete henvendelser fra elitesvømmere og deres forældre om overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere”. Disse overtrædelser var – og er fortsat – uacceptable og en klar omgåelse af de gældende aftaler mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Der blev afholdt ti styregruppemøder (16.11.2006, 4.9.2007, 21.2.2008, 24.11.2008, 2.11.2009, 11.10.2010, 15.11.2011, 2.7.2012, 15.10.2013 og 19.6.2014) mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion i perioden 2006-2014. Og der foreligger skriftlige, godkendte referater fra alle styregruppemøder fra 2004 og frem til i dag.

Jeg har – beklageligvis må det siges i dag – ikke som direktør i Team Danmark modtaget mundtlige eller skriftlige henvendelser fra elitesvømmere eller deres forældre, såfremt elitesvømmeren er under 18 år, vedr. overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere”. Jeg kan og vil ikke afvise, at der er medarbejdere i Team Danmark, som i perioden 2006-2014 har modtaget henvendelser om overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere” fra svømmere eller forældre til svømmere under 18 år. Eller som personligt har oplevet overtrædelser af retningslinjerne, og som ikke efterfølgende har viderebragt denne viden – mundtlig eller skriftligt – til undertegnede. Såfremt det er sket, er det meget beklageligt.

Det er helt afgørende for dansk eliteidræts troværdighed og omdømme, at ”alle sten bliver vendt” i denne sag. Kulturen – heller ikke i forhold til ledelse – i enhver institution, organisation, forbund eller klub – ændres ikke ved et ”crawl-tag” eller to, heller ikke baglæns.

Jeg håber, at de ansvarlige repræsentanter fra svømmeklubberne i Danmark på næste ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Svømmeunion er deres ansvar fuldt bevidst i forhold til at vælge en kompetent bestyrelse, som derefter har ansvaret for at ansætte og/eller afskedige den ansvarlige administrative chef – direktøren – såfremt der er væsentlige forhold, som taler herfor. Svaret på dette får vi måske i løbet af efteråret 2019 eller måske … aldrig.

Efterskrift (16. maj 2019): 

Efter offentliggørelse af denne blog har direktør Pia Holmen udtalt at ” …. Team Danmark er igennem hele perioden frem til i dag blevet orienteret om alle relevante personsager, som man fra Dansk Svømmeunions side har haft kendskab til” og ” … den information er typisk tilgået Team Danmark i vores fælles arbejdsgruppe, hvor Team Danmark er repræsenteret. I styregruppen, hvor Michael Andersen selv har siddet, har man på et mere overordnet niveau diskuteret og taget stilling til arbejdet med svømmelandsholdet. I de tilfælde, hvor der i Michael Andersens tid blev vendt sager af personlig karakter, blev dette ikke ført til referat, da der netop var tale om sager af personlig karakter” (B.T. – 13.5.2019). Jeg har følgende kommentar til denne udtalelse:

Det fremgår af Lov om Eliteidræt at ” … Team Danmark er en offentlig, selvejende institution. Det indebærer, at Team Danmark er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven”. Forvaltningsloven indeholder regler om borgenes retsstilling over den offentlig forvaltning og loven beskriver regler for sagsbehandling i forhold til bl.a. inhabilitet, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt, ankemuligheder og meget andet. Ligeledes beskriver Forvaltningsloven rammer og vilkår for udarbejdelse af referat, også i forhold til personsager. Det fremgår at ” … myndigheden skal i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, gøres notat af indholdet af oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse. Notatpligten omfatter også faktiske oplysninger modtaget pr. telefon”. Team Danmark er altså en pligt til altid at føre skriftligt referat om alle sager – også personsager. Denne typer af sager skal det naturligvis ske i anonymiseret form. Jeg har oplyse at Team Danmark i perioden 1.9.2006 – 17.12.2014 har til fulde har levet op til Forvaltningslovens krav vedr. udarbejdelse af referater.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*